درباره سامانه طرح های پژوهشی

با توجه به چشم اندازها، سیاست ها و اهداف کلی پژوهشگاه، اجرای طرح های پژوهشی از سال 1379 آغاز و تاکنون بیش از 400 عنوان طرح پژوهشی باموفقیت در پژوهشگاه به انجام رسیده است.

معاونت پژوهشی اولویت ارزیابی، داوری و تصویب را به پروپوزال هایی اختصاص خواهد داد که در موضوعات زیر گنجانده شده باشند: 

  • مطالعات فعالیت بدنی و تندرستی
  • ارتقاء عملکرد در ورزش قهرمانی
  • طب ورزشی
  • مدیریت و سیاست گذاری در ورزش
  • علوم رفتاری در ورزش
  • جامعه شناسی و روان شناسی ورزش
  • بیومکانیک ورزشی
  • مهندسی ورزش
  • بازاریابی و تجاری سازی در ورزش