راهنمای پژوهشگران

لازم است پژوهشگران گرامی مطابق با اولویت های پژوهشی و فناوری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، پروپوزال پیشنهادی خود را طبق فرمت پژوهشگاه تکمیل و بارگذاری نمایند، فرآیند بررسی پروپوزال ها مطابق با فلوچارت مصوب خواهد بود.

در صورت تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی و عقد قرارداد، پژوهشگران می بایست گزارش اجرای طرح پژوهشی خود را مطابق با آئین نامه تنظیم طرح های پژوهشی تهیه و به معاونت پژوهشی ارائه نمایند.

فایل های مورد نیاز پژوهشگران به شرح زیر می باشد :