اعضای کارگروه تخصصی/شورای پژوهشی

رئیس پژوهشگاه

زهرا سلمان

ssri

z_salman2005yahoo.com

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

محسن اسمعیلی

ssrc

msmaeili2006gmail.com

مدیر امور پژوهش و تحقیقات کاربردی

مهدی بیاتی

ssrc

m.bayatissrc.ac.ir