اهداف و چشم انداز

چشم انداز :

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با اهداف مشخص اقدام به اجرای طرح های پژوهشی کاربردی مطابق با اولویت های پژوهشی و فناوری در حوزه تربیت بدنی و ورزش کرده است و درصدد است با اجرای طرح های ملی و مشارکتی نیازهای جامعه ورزش را مرتفع نماید.

اهداف :

  • هدفمندسازی پژوهش های حوزه علوم ورزشی در راستای نیازهای جامعه
  • انتقال دستاوردهای نظری و کابردی متخصصین به منظور تبادل آموخته‌ها و تجربیات بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر در حیطه علوم ورزشی
  • ایجاد و توسعه شبکه تعاملی بین پژوهشگران و مراکز علمی ـ پژوهشی
  • کمک به ارتقای سطح دانش علمی و پژوهش در زمینه‌های مختلف علوم ورزشی و نهادینه کردن پژوهش در کشور
  • تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور
  • ایجاد ارتباط میان سازمان های علمی و اجرایی ورزش کشور
  • تلاش در جهت ایجاد ارتباطات بین المللی در راستای اجرای طرح های پژوهشی
  • انتشار یافته‌های نوین پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش
  • توسعه همکاری های علمی و پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و سایر نهادهای مرتبط
  • کشف  و رفع نیازهای منطقه ای و ملی در حوزه ورزش