فرآیند پذیرش طرح های پژوهشی

فرآیند پذیرش :

پروپوزال های ارسالی باید دارای اصالت، نوآوری و مطابق با اولویت های پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی و ترجیحا دارای مشارکت مادی یا معنوی با دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه ورزش باشند.

 

نکات مهم : 

  • پروپوزال ها فقط از طریق سامانه طرح های پژوهشی دریافت می شود.
  • پروپوزال ها باید براساس راهنمای پژوهشگران تنظیم و نگارش شوند.
  • کاربرگ تعهد پژوهشگران و تعارض منافع توسط پژوهشگر، تکمیل و ارسال شود.
  • مسئولیت صحت و سقم مطالب پروپوزال به لحاظ علمی و حقوقی به پژوهشگر است و تصویب پروپوزال به معنی تایید تمام مطالب آن نیست.

 

فلوچارت پذیرش و اجرای طرح های پژوهشی