اعضای کارگروه تخصصی/شورای پژوهشی

رئیس پژوهشگاه

زهرا سلمان

ssri

a_sharifnezhaddr.com

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

حامد عباسی

ssrc

ssrc.kashigmail.com

مدیر امور پژوهش و تحقیقات کاربردی

مهدی بیاتی

ssrc

n.rasekh6663gmail.com